Adult Class Noon to 1:00pm

03-03-2018 12:00 pm - 1:00 pm

Mixed group (men & women) Brazilian jiu-jitsu class. Rolling and/or drilling afterwards.