Adult Class Noon to 1:00pm

02-12-2017 12:00 pm - 1:00 pm

Mixed group (men & women) Brazilian jiu-jitsu class. Rolling and/or drilling afterwards.