Women-only Class 10:30 to 11:30am

14-10-2017 10:30 am - 11:30 am

Women-only Brazilian jiu-jitsu class. Rolling and/or drilling afterwards.